Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Breed2success: mevrouw C.M. Berendsen h.o.d.n. Breed2success, gevestigd te (6836 SZ) Arnhem;
  2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die van Breed2success een of meerdere roerende zaken heeft gehuurd en/of gekocht, dan wel die aan Breed2success opdracht heeft gegeven tot het verrichten van enigerlei werkzaamheden en/of tot het voor rekening van Breed2success of de Klant inschakelen van derden;
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Breed2success en de Klant, in het bijzonder maar niet beperkt tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of tot de (ver)huur/(ver)koop/stalling van roerende zaken;
  4. Afveulenen: de geboorte van een veulen;
  5. Bevruchting: de (fok)merrie op natuurlijke of kunstmatige wijze voorzien van een embryo c.q. ongeboren veulen;  
  6. Dekgeld: het bedrag dat de Klant, ter zake van de dekking en daarmee samenhangende (dierenarts)kosten aan Breed2success verschuldigd is vanaf het moment van dekking van de gehuurde (fok)merrie.
  7. Dekhengst: mannelijk paard dat zorg draagt voor de verwekking. Deze dient goedgekeurd en geregistreerd te zijn bij de NDR.
  8. Dekking: de coïtus of copulatie tussen de dekhengst en de (fok)merrie;
  9. Drachtig(heid): de situatie waarin de (fok)merrie in verwachting is van een veulen;.
  10. Fokmerrie: vrouwelijk paard dat een veulen draagt.
  11. NDR: de vereniging Nederlandse Draf en Rensport;
  12. Pensiongeld: het door de Klant, ter zake van de stalling, verzorging en training van de (fok)merrie, het veulen en/of de dekhengst aan Breed2success verschuldigde bedrag;
  13. Dekseizoen: de periode tussen 15 februari en 1 augustus van ieder kalenderjaar;
  14. Stalling: de huisvesting van het paard;
  15. Veulengeld: veulengeld is het bedrag dat door de Klant aan Breed2success betaald dient te worden na de geboorte van een levend veulen;
 1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle door Breed2success met de Klant (onder welke benaming dan ook) gesloten overeenkomsten. Breed2success wijst de (gedeeltelijke) toepasselijkheid van enige door of namens de Klant gehanteerde inkoop­ of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door Breed2success uitgebrachte offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend en binden Breed2success op geen enkele wijze.

 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Breed2success een opdrachtbevestiging aan de Klant doet toekomen dan wel op het moment dat Breed2success aanvangt met het feitelijk uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. Ten opzichte van de Klant strekt de orderbevestiging dan wel de factuur van Breed2success tot volledig bewijs van de inhoud en omvang van de Overeenkomst, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 3:Inhoud Overeenkomst

 1. Overeenkomsten tussen Breed2success en de Klant, ter zake van de verhuur en/of stalling van een of meerdere fokmerries, lopen bij een succesvolle bevruchting in beginsel vanaf het moment van dekken tot en met het afveulenen. In deze periode ligt het risico ter zake van de gezondheid en/of de gedragingen van de fokmerrie(s) volledig bij de Klant. Indien de gehuurde fokmerrie evenwel binnen zes maanden na het sluiten van de huurovereenkomst komt te overlijden, dan zal Breed2success de Klant 50 % van de betaalde huursom als korting verstrekken op een volgende huurovereenkomst. De door Breed2success in rekening gebrachte stalling- en dierenartskosten, pensiongeld en overige vergoedingen blijft de Klant te allen tijde verschuldigd en de Klant heeft onder geen beding recht op een (gedeeltelijke) geldelijke restitutie van de huursom.

 2. Overeenkomsten tussen Breed2success en de Klant, ter zake van de verhuur en/of stalling van een of meerdere fokmerries, lopen bij een niet-succesvolle bevruchting in beginsel vanaf het moment van dekken tot en met het einde van het dekseizoen. In deze periode ligt het risico ter zake van de gezondheid en/of de gedragingen van de fokmerrie(s) volledig bij de Klant. In het geval van een niet-succesvolle bevruchting, zal Breed2success de Klant 50 % van de betaalde huursom als korting verstrekken op een volgende huurovereenkomst. De door Breed2success in rekening gebrachte stalling- en dierenartskosten, pensiongeld en overige vergoedingen blijft de Klant te allen tijde verschuldigd en de Klant heeft onder geen beding recht op een (gedeeltelijke) geldelijke restitutie van de huursom.

 3. Overeenkomsten tussen Breed2success en de Klant, ter zake van de verhuur en/of stalling van een of meerdere dekhengsten, lopen in beginsel slechts voor de periode van de bevruchting. Breed2success houdt gedurende deze gehele periode de uitsluitende zeggenschap over de dekhengst(en).

 4. Overeenkomsten tussen Breed2success en de Klant, ter zake van de stalling van een of meerdere veulens, lopen in beginsel vanaf de geboorte van het veulen tot het moment dat deze de leeftijd van zes maanden heeft bereikt. In overleg kunnen Breed2success en de Klant overeenkomen om de periode van stalling van het veulen te verlengen. In de gehele voornoemde periode ligt het risico ter zake van de gezondheid en/of de gedragingen van de fokmerrie(s) volledig bij de Klant.

 5. De Klant wordt direct bij het afveulenen (als huurder van de fokmerrie) eigenaar van het veulen, echter het veulen dient in de eerste zes levensmaanden nog bij de moeder te verblijven. De Klant is, met uitzondering van het geval dat een dierenarts heeft bepaald dat het veulen vanwege grove afwijkingen dient te worden afgemaakt, binnen 14 dagen na het afveulenen het veulengeld verschuldigd aan Breed2success. De kosten voor het afveulenen zijn in alle gevallen voor de Klant en laatstgenoemde dient zelf zorg te dragen voor een geldige inschrijving bij de NDR.

 6. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Breed2success bindende aanwijzingen aan de Klant geven omtrent de plaats waar de (fok)merrie en/of het veulen, voor rekening van de Klant, dienen te worden gestald.

 7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, draagt de Klant tijdens de huur en stalling van de fokmerrie(s) en/of veulen(s) alle risico's ten aanzien van deze dieren. De Klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten en deze in stand te houden. Deze verzekering dient de risico's samenhangend met het (on)middellijk bezit van en de gedragingen van de fokmerrie(s) en/of veulen(s) te verzekeren.

 8. Breed2success kan geenszins verantwoordelijkheid worden gehouden voor schade veroorzaakt aan de door Breed2success, de Klant of enige derde ter beschikking gestelde dieren of overige roerende zaken. Ditzelfde geldt ten aanzien van alle door voornoemde dieren/zaken veroorzaakte (gevolg)schade.

 9. In het geval de uitsluiting van de aansprakelijkheid van Breed2success op enig moment door de rechter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, dan is de aansprakelijkheid van Breed2success steeds beperkt tot het door de Klant in het kader van de Overeenkomst betaalde dan wel het door de verzekeraar van Breed2success maximaal gedekte bedrag.

 10. Overeenkomsten tussen Breed2success en de Klant, ter zake van het door Breed2success in opdracht van de Klant te verrichten werkzaamheden, lopen in beginsel vanaf het moment van het verstrekken van de opdracht tot aan het afronden van de laatste werkzaamheden.

Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle in de door Breed2success verstrekte offerte, opdrachtbevestiging of facturen opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

 2. De prijs die Breed2success voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties genoemd in de opdrachtbevestiging. Indien geen prijs in de opdrachtbevestiging is opgenomen, dan geldt de prijs zoals deze is vermeld op de door Breed2success verzonden factuur dan wel op de laatstelijk door haar opgemaakte prijslijst.
   
 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat voor Breed2success geen verplichting tot het verrichten van een gedeelte van de prestaties tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 4. Bij stijging van de prijzen van de door Breed2success ingekochte of in te kopen goederen of diensten, die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, zich voordoende na het sluiten van de Overeenkomst, is Breed2success gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5: Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant de prijs en overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen, middels overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Breed2success aangegeven bankrekeningnummer, zulks zonder dat de Klant zich daarbij op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Bij niet tijdige betaling als voormeld is de Klant in verzuim zonder dat voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door Breed2success vereist is.

 2. Indien de Klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, dan is de Klant wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente aan Breed2success verschuldigd. Breed2success is bevoegd een twaalfde gedeelte van de jaarlijkse wettelijke rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Klant zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

 3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente, zulks met een minimum van € 75,-.

Artikel 6: Beëindiging overeenkomst

 1. Ieder der partijen kan de Overeenkomst in beginsel met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de opzegging geschiedt door de Klant, dan blijft deze, in het geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, wel gehouden de overeengekomen prijs over de overeengekomen periode te betalen.

 3. Bij opzegging door Breed2success heeft de Klant geen recht op enige (gedeeltelijke) schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

Artikel 7: Overige bepalingen

 1. De Klant is, in het geval hij (een gedeelte van) zijn verplichtingen tegenover Breed2success niet nakomt, verplicht om ter zekerheid van de nakoming van die verplichtingen op eerste afroep mee te werken aan het ten behoeve van Breed2success (doen) vestigen van een pandrecht op alle roerende zaken van de Klant, waaronder maar niet beperkt tot het gefokte veulen.

 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst geldig en zullen de nietige of vernietigbare bepalingen worden vervangen door een of meer nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepalingen zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Bedenk een naam voor uw veulen

Welke naam krijgt mijn draver?
U bedenkt zelf een naam voor u draver, ook bij een verkoop zal deze altijd u naam blijven behouden.

10% fokkers premie!

Boven op het prijzengeld wat uw draver verdient ontvangt u als fokker 10% van het prijzengeld dat de door u gefokte draver in de Nederlandse koersen verdient, ook al heeft u uw fokproduct als jaarling (of op een later tijdstip) verkocht.

Brochure 2012

Download » hier de brochure van seizoen 2012/2013.

Vragen?

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen, onze medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken op tel. nr. +31 (0) 648 - 305 648